is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYZONDERE VOORZIENIGHEID. 419

duidelyk gewaar wierden , dat niemand in ftaat ware, een enkel oogenblik aan zyne tegenwoordigheid en beftiering te kunnen twyffelen, of 'er de gedagten ooit van te kunnen aftrekken; wat zou het gevolg hiervan zyn ? Dat een merkelyken inbreuk op de vryheid des menfehen zou gemaakt zyn; de menfehen zouden wederhouden worden van het kwaad, maar zy zouden zichzelven niet wederhouden ; en hunne gehoorzaamheid zou niet uit deugdzaame beginfelen , maar uit bloote flaaffche vreefe voortkomen.

Maar indien Gods regeering zoo zichtbaar, en niet zichtbaarder zy, dat menfehen, die de waarheid zoeken, genoegzaame bewyzen vinden kunnen, bewyzen, die wel niet onvermydelyk aller toeftemming afperffen; maar die echter voor hun, die dezelve zonder vooroordeelen befchouwen, toereikende zyn, om hun te overtuigen, en hun te doen gelooven, dat God alles regeert en beftiert, terwyl echter de mogelykheid van allen twyffel niet is weggenomen ; terwyl voor het gros des menfehen zelfs veel mogelykheid, veel gelegenheid zich opdoet om te kunnen twyffelen aan Gods tegenwoordigheid, aan zyne beftiering, aan zyne eigenfchappen en deugden, aan zyn oordeel, aan het waare einde van deezen ftaat, en aan de zekerheid van eenen toekomenden: indien de inrichting deezer waereld, en Gods handelwys met de menfehen in dezelve, zodanig is, dat de flechtfte menfehen, fchoon zy fchrander en geleerd zyn, nochtans aan Gods beftaan zelfs kunnen twyffelen, en in de verbeelding kunnen komen, dat 'er geen hooger wezen is dan de natuur, dat 'er geen anGgg 2 der