is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYZONDERE VOORZIENIGHEID. 421

ren of geheel wegneemen, en dus zou het menfchdom over 't geheel by die verandering veel verliezen. Een knegtby voorbeeld, die zynen Heeronophoudelyk voor zich ziet, zoo dat hy nooit de gedagten van hem kan aftrekken , heeft geen gelegenheid om ongehoorzaam te zyn, maar om dezelfde reden ook niet, om een zuivere deugdzaame gehoorzaamheid te betoonen; hy werkt enkel uit flaaffche vrees en niet uit de beginfelen van trouwe, verpligting, eerbied of dankbaarheid : op die wyze nu zou de ftaat van dit leven voor alle menfehen zyn, indien Gods hand niet bedektelyk werkte, maar in alles zoo duidelyk te zien ware , dat 'er voor den menfch nooit mogelykheid van twyffeling plaats konde grypen.

De befte menfehen gelooven nu op goede gronden, dat Gods Voorzienigheid alles beftierdt , zy vertrouwen hierop en richten hunne daaden in, overeenkomftig dat geloof en vertrouwen. De Allerhoogfte neemt dit aan als een beloonbaar werk , om dat het ongedwongen gefchied, om dat zy ook anders zouden hebben kunnen doen : zy kunnen tot eene genoegzaame zekerheid en tot overtuiging komen aangaande Gods beftaan en Voorzienigheid, wanneer zy daarna zoeken; maar de bewyzen zyn niet van dien aart, dat zy hun onvermydelyk de toeftemming afdwingen, en dat zy hun ongezocht van zelfs overal voorkomen : nu wordt het geloof edel, nu hebben zy 'er zelfs deel aan, nu is het geloof te gelyk een gaaf van God, en een werk van den menfch; nu is 'er iets zedelyks en beloonbaars in, 't welk 'er niet in zyn zou zoo het op wiskunftige beGgg 3 wy-