is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, betrekkelyk tot het zenden eener commissie van [...] de heeren Staaten van Holland en Westvriesland, naar Rotterdam. Tot het onderzoek naar de [...] oneenigheden [...] in den jaare 1784

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X '97 X

en Edele Groot Achtbaaren mede te adieeren, en aan Hoogstdezelven met alle fchuldig refpect te betuigen , dat het aan Hunlieden , naar de kennis welke zy hebben van de gefteldheid dezer Stad en derzelver gezamenlyke Inwooneren, is voorgekomen, dat het meergemelde Ontwerp zeer gefchiktis, om, na dat het in trein gebragt, en tot ftand gekomen, zal zyn, de Schuttery en derzelver Krygsraad te doen worden een allernuttigst en heilzaamst Lighaam, 't welk alleszins voldoende zal zyn , om de Rust en goede Orde in deze Stad te handhaaven; en dus de existentie van alle andere diergelyke Corpora of vrywillige Asfociatien buiten de Schuttery geheel onnoodig en onraadfaam zal maaken, en teffens de zekerde rugfteun zyn voor dezer Stads Regeeringe, om haare biliykë en rechtmaatige Befluiten en Ordonnantiën kracht en klem by te zetten, en die met d.e noodige fermeteit tc konnen maintineeren en ter uitvoer brengen, zonder te moeten ondervinden, dat een hoop losbandigen de gefielde Orders ftrafloos vilipendceren.

En keeren , mitsdien, de Ondergeteekenden by deezen zich tot Uw Edele Mogenden en Edele Groot Achtbaaren voor, en in naame als boven, eerbiediglyk verzoekende, dat Uw Edele Mogenden en Edele Groot Achtbaaren, henlieden gelieven aan te merken, als Medeverzoekers van zodanige of dergelyke Reforme in de Schuttery en den Krygs]M 3 raad