is toegevoegd aan je favorieten.

Beschryving van het eiland Sumatra. Inzonderheid ten aanzien van deszelfs koophandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7© BESCHRYVING

Uit de Voorraad:

Ryst voor de Arbeiders j ? : '

Zout . . . • ; • Uit het Compagnies-pakhuis:

Tzertuig ,Handwerksgereedfchappen,enz. ? — : — Wanneer dit nu alles nauwkeurig gefpecificeerd en nagereekend is, dan word het in een Journaal overgedragen. Dit Journaal is in diervoegen ingerigt, dat men op de eerfte reekening alle reftanten en wezendlyke effecten, de Compagnie toebehorende en ter verantwoording van den Boekhouder ftaande, alsmede alles wat men daarvan ingenomen heeft, aanmerkt; als by voorbeeld. ,

Alles aan het Hoofd-comptoir Padang toebehoorende , wat daarvan gisteren by het fluiten der boeken per refiant bevonden is, en op heden weder by de%e nieuwe is ingenomen;

Casfa-Reekening , de werkelyk

in Casfa zynde Contanten . . . ƒ— • Goud ongefmolten ... Thyl ƒ—: —; —:

- gefmolten en geësfayeerd

. . Thyl • *— *• —; —: „ ï if i t .......-\ Deze moeten alle na

Coromandelfche Lynwaaten 1 pakken J ftutkeD en

Bengaalfche .... r zoorten gerrecifiSuratfeenJavaanfeProduftenJ ceerd worden. 'Ambagts gereedfchappm. ' _

Equipagie-goederen ' . - J \ Artillery goederen . • '

fVapenkainers-goederen > ♦ ' \ Schryftuigt enz.

Somma der. Rejlanten . .' ƒ—