is toegevoegd aan je favorieten.

De jonge reiziger door Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoor NEDERLAND. 175

weest, om Prins Willem den derden, Ao 1672, tot Stadhouder te verheffen. Onder het gefprek over deeze eR foortgelyke onderwerpen , keerden wy eindelyk terug en vermaakten ons onderling met vrolyke discourien , tot het tyd wierd naar bed te gaan.

Behalven de Groote Kerk , welke wy bezich • tigd hebben , zyn hier nog de St Jans Kerk,

Nieuwe Kerk en de Bakenesfe Kerk. Hier

zyn ook eene Walfehe , Lurherfche , Remon ftrantfche , wel vyf Doopsgezinde en verfcheidene Roomfche Kerken en Vergaderplaatzen. 1

Mitsgaders een aantal fraaie ftichtinyen, tot onderhoud van armen, weduwen en weezen , zo fladsgebouwen als particuliere .inrichtingen, doch alzo de meesten van eene gewoone trant zyn, ga

ik dezelve met ftilzwygen voorby. Genoeg

is het; te w;etèn dat Haarlem in deezen opzichte, zich zeer wel nevens andere iteden van deeze Provincie beroemen mag Alleen moet

ik tl met een woord aantekenen , dat het Oudemannenhuis , in den jaare 1608 , uit het voordeel van eene Lotery gedicht is; om hiertoe belanghebbende te trekken, had men eene intrede van verfcheidene rederykers kamers , uit onderfcheidene plaatzen alhier gehouden , die het gemeen met huane Ipeelen van zinnen vermaakten,en dus veele vreemdelingen lokten. —— By Kops M 5 kunt