is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418 Geneeskundige

Zwan-0* Zy echter op dien tyd in een bl0S1'jende gezondheid fotssiD. Wasj zonder eenigen tegenfpoed wierd zy van een fchoon , gezond meisje verlost ; de vroedvrouw toonde haar, haar als eene gelukkige moeder heilwenfchende, het welgefchapen wichtje, zy ziet het aan, ongelukkig kind, zegt zy , zonder Vader gebooren .< weldra wierd zy van de hevigfte fnlerten in haare leeden overvallen, het koude doodzweet brak haar uit-, alles kondigde een aannaderend ilerfuur; Ach! zegt zy, myn zalige Echtgenoot! hy roept my, — wel kaast zal ik by hem zyn. In minder dan vier uuren had zy dit fterflyk leven afgelegd; hier had noch hevige bloedftorting, noch eenig ander doodlyk toeval plaats, de verbeeldingskragt alleen taste hier'het aandoenlyk zenuwgeftel aan, en fleepte dus in weinige oogenblikken een gezonde, jonge, beminlyke moeder ten grave.

§. XII I.

Égïktg, Wat het vei'm°Sen der inbeelding op zwangere derzwan- vrouwen aangaat, men heeft voorzeker de gewigtigfte t££nm~ Redenen, om deszelfs invloed in twyffel te trekken, 'er zyn duidlyke oorzaaken genoeg voorhanden, welke eene wanfchapenhcid in de vrugt kunnen veroorzaaken, zonder dat wy daarom genoodzaakt zyn tot de herfcheppende kragt van der zwangere verbeeldingskragt den tocvlugt te neemen; zonder my ter deezer plaatfe in een wydloopiger bewys hier van in te laaten , zal men my wel toeftaan, dat eene zwangere vrouw ■ eene fterker, levendiger verbeeldingskragt toont te bezitten , waar door de tedere vrugt aan veelerlei gevaaren word' bloot gefield; dewyl elke hevige gemoeds-

aan-