is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 419

aandoening, vooral de fchrik, den geheelen omloop Van di der vochten in de war kan brengen, en hier door in gmöeid. het zwakke faamenweeffel der pas gevormde vrugt de grootfte wanorde kan veroorzaaken, hoe menig onvoldragen kind word hier door un de baarmoeder gedreeven , de eens opgevatte denkbeelden hechten zich in de verbeelding van zwangere vrouwen zo- vast, dat zy zeer bezwaarlyk uitgeroeid kunnen worden; hier van heb ik binnen kort een fpreekend voorbeeld feygewoond: een onzer vroedvrouwen wierd in het voorleden jaar by eene boerin gehaaid, welke federd 4 dagen in arbeid zat, deeze ongelukkige was in haare zwangerheid door een grooten bok allerhevigst verfchrikt, en kwelde zich van die tyd af aan by aanhoudenheid met het onuitwisbaar denkbeeld , dat haar kind met de gedaante van een bok ter waereld zoude komen ; toen de tyd der verlosfing daar was, en de vroedvrouw van die plaats, die zelf ook niet vreemd van dit denkbeeld was, haar ondedloeg, fchreeuwde zy uit, dat het geen de zwangere vrouw voorfpelt had, helaas, maar al te waar was ! en zy in het hoofd van het kind, het welk zich aanbood, zeer duidelyk de geftalte van een bok befpeurde, de baarensweeën waaren zeer flap, nu en dan met flaauwtens verzeid , de ongelukkige vrouw begon door woorden en gebaarden zich onzinnig aan te ftellen , floot de beenen vast te faamen, en zat in een gekromd, met een verward o®g het talryk gezelfchap van verfchrikte, doch tevens nieuwsgierige vriendinnen aan te ftaaren; op den vierden dag vroeg zy aan de- vroedvrouw van V . . ., die op dien dag daar by geroepen wierd, of zy nog iwel kon geholpen worden? deeze vrouw fprak haar moed in, en ried haar het grootite gedeelte der talry, Dd 5 ke