is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verbetering van het Verftand, en%.

399

onderfcheiden , op dat zy het eene betrachten en het andere fchuuwen !

Schoon ieder mensch in het byzonder van zyn verftand noch al goede gedachten heeft , en zyn oordeel zelden mistrouwt; moet men evenwel in veele gevallen toeftaan , dat men deswegens verbetering noodig heeft: men is ook over het algemeen wel genegen zulks te belyden ; doch wat aangaat deugd en goede zeden, ftemt men zoo geredelyk niet toe , dat men veel verbetering zou noodig hebben. Men wil wel op een algemeene wyze erkennen, dat men ; zoo deugdzaam en gefchikt van zeden niet is, als men het zou kunnen weezen , als men het moest weezen ; maar in byzondere gevallen , word zulk eene bekentenis niet ligt gedaan. Wie zal , zo hy nog eenige fchaamte heeft, ronduit belyden , dat hy een dief , een dronkaard, eenluijaard, een kwaadfpreeker is ? Wanneer men tegen iemand zegt, doet dit of dat, en gy zult wyzer worden ; zal hy veelligt den raad , dien men hem geeft , volgen : maar , zegt men hem , met ernst , doe dit of dat, en gy zult beter worden ; zal hy zich min of meer beledigd achten , en voorzeker niet doen , het geen hem aangeraaden word. Het is dan te vreezen , dat al het geene immer mogt worden werkftellig gemaakt, alleen en bepaaldelyk om het hart te verbeteren , vruchteloos zou zyn,

ten