is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar. fihouw tegen g Keldaa

den.

173 NIEUWE NEDERLANDSCHÈ

r. den willen maaken op Propriétés , de nueHuwe Eigendommen, op maniere qi e ce fok welke wyze het ook I'Enercie rW '

van U door de Agenten publique Fran Jfp • £

van de Franfche Repu. vous 9pLd*7ïd«

Wiek za gee.scht zyn; la force Armée refe.

U te beklagen, de ge- ter même k PopprcS,

wapende Magt in teroe- par la force Fou efZ

pen, zelfs, geweld met fois qu'un individu

geweld tekeeren, ten de qudI grade iucè

allen tyden , wanneer foit, enfrSindroi?laLoi

iemand, vanwelke rang a vótre egard ; Par fe

hy moge zyn, de Wet «loyen vorts fecondereï

ten uwen opzigte zoude nos intentions pouMe

mogen fchenden: door maintien de POrdïe &

dit nnddel zult gy „)e- 18 tranquilité Public

dewerken met onze be- qui doivent regner danl

geertens tot handhaving les Pays occupé" pa? fi

der goede orde en alge- Armées de KSffi

rneene rust, welke moe. que Francaife. MW ten heerfchcnindeLan. den, dk bezet zyn door de Troupen van deFraufche Republiek.

(Wasgetcckend,) B O N N A U D, Aldus gedaan, gearrelfeerd en gepublice°rt v\n de Puye van het Raadhuis der Stad Delft den 5 NuSr795, Ha Eerfte Jaar der Bat^fZ

Ter Ordonnantie vanopgem. Municipaliteit, % A. van KOETSVELD,

Als Eerfte en Gezworen Klerk ter 'se. eret ar ie. Loco Seeretarii.