is toegevoegd aan uw favorieten.

De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioo 3

fche Bondgenootfchap ter dezer plaatze op te geven. Ook zoude dit de mate onzer kundigheden verre te boven gaan: en wy zyn zelfs van oordeel, dat dit met geenen goeden uitflag door iemand , die niet eenen geruimen tyd in het land zelf zyn verblyf had» zoude kunnen ondernomen worden. Daar egter dit werk opzettelyk gefchikt is, om, zo veel doenlyk, een regt begrip van die Regering, in derzelver voorname trekken, mede te deelen, zullen wy van het verrigte omtrent die punten, welker regeling meer uitdrukkelyk door de Conftitutie aan 't Congres was aanbevolen, nog kortelyk gewagen.

De Conftitutie onderftelt, dat'er zekere Departementen onder de uitvoerende magt zouden gevormd worden, aan het hoofd van ieder van welken zig een voornaamfte Amptenaar moest bevinden (u). Ten gevolge hier van beraamde men drie zulke Departementen. Het eerfte van dezelven draagt den naam van Departement van Staat, en de eerfte amptenaar van hetzelve dien van Sekretaris van Staat. Deze is eigenlyk de Minister van buitenlandfche zaken, en tevens zegelbewarer van de Unie (y). Het tweede is

het

(») Art. II. Afd. 2. I. Deel, bl. 224.

(») AUs of the firsfSesfion ofCongrtfs, chap. 4 £? 14.