is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn voor de critische wijsgeerte, en de geschiedenis van dezelve.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo8 aan den Heer

ne drie Critieken, waa-fchijnelijk, nooit geheel gelezen Anders ware het mét moogfijk geweest, zod te fchrijven: want opzet te wülen liegen, verdraaijen, Wenf ^ ^ fe'Ag» fpotten -;is iets, dat ik gaarne ge/oove van uw karakter zoo vreemd te zijn, als ik «ft, dat dit van het mijne vreemd is. Neen ! üij hebt Kant nooit geheel gelezen — en dit is ook,waarlijk, eene zwaare taak, voor een' dtgter , die voor de koude van een' wijsgeer zoo bang rs, als Gij zijt (*)! Maar mooglijk hebt Gij wel eens het eene of andere boek, ydo'r entegen Kant, even ingezien; wel de eene of andere itecènfie geiezen; en U voords laten affchrik. ken door het misbruik, we/k, ge]ijk de zeer ichrandere van Westenberg zegt Cf), eene groote Jchaar van halfdenkers maakt van de

ver- -

(*) De Heer Feith geeft bl. ,a6, aan het ftelzel van kant, den naam van koud. Dit bijvoegelijke woord moest hij begrijpen dat öp elk ander wijsje rig leerrtelzc! past. Êen Wijsgeer, die warm is, waJgt «iet minder, dan een Digter, die koud is. Noch de eerfie, noch de katfte, is het gene, waar voor hij zig uitgeeft. In den Redenaar alleen, moet koude en wfiimte verëenigd zijn.

(f) Verhandeling over den invloed van den Scheuwburg op het zedenlijk karakter, I D. bl. 235 _ een boek, vol letterkennis, wijsgeerige fcherpzianigbeid. en edele gevoelens.

s / i ■