is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

=44 OLDENBARNEVELD. (JOAN van)

lieer, hem te fpreeken. De Advokaat begaf zich na het gewoone vertrek , doch wierdt daar uit geleid in een ander. Uier ontving hij, van den Luitenant van 's Prinfen Lijfwagt, de gantsch onverwagte aanzegging, in naame der Algemeene Staaten, dat hij zich moest gevangen geeven. 't Onregt, intusfclien , gebruikte de Luitenant den naam van Algemeene Staaten, dewijl, zedert, duidelijk is gebleeken, dat de gevangenneeming beftemd was door fiegts drie Leden der Algemeene Vergaderinge, welke, naa de uitvoering, derzelver goedvinden daar op verworven, zonder dat alvoorens deswegen eenige voorflag was gedaan. Men weet, dat te gelijk met den Advokaat, de Heeren hogerbeets, Penfionaris van Leiden, en hugo de groot , Penfionaris van Rotterdam , in verzekering genomen wierden.

De Staaten van Holland, door eene ftaatelijke bezending van Afgevaardigden der Algemeene Staaten , van het voorgevallene kennis bekoomen hebbende, gaven ftraks tot antwoord, dat het gebeurde hun bedroefde, en zij hetzelve aanmerkten als eene fchending van 's Lands vrijheid en geregtigheid. Ten zelfden dage wierdt bij de meerderheid beflooten (de Steden Dordrecht, Amflerdam , Schiedam , Enkhuizen , Edam en Purmerende namen 'er geen deel in, zo min als in het mondeling antwoord) aan Prinfe maurits te kennen te geeven „ dat men, onder andere, door de gevangenneeming van den „ Advokaat, de hoogheid, vrijheid en geregtigheid des Lands „ meende gekwetst te zijn ; en diensvolgens zijne Doorluchtigheid, als Stadhouder, verzogt, dat hij daar in geliefde te voor„ zien." Geen meer bepaalend befcheid kwam hier op van den Prinfe, dan dat ,, het voorgevallene niet op zijnen last, „ maar dien der Algemeene Staaten was gefchied, die onder„ field moesten worden, zulks niet zonder reden gedaan te „ hebben."

Hartgrievende, intusfehen, was de tijding der gevangenneeminge van den Advokaat, voor deszelfs hoog bejaarde Échtgenoote, gelijk ook voor zijne eigen en aangehuwde kinderen. Zijne twee dogters waren gehuwd aan de Heeren van der myle en veenhuizen. Verzeld van den Heere van groemeveld , oudften Zoon des gevangenen , vervoegden deeze

zich