is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t,6 REAAL. (LAURENS JAKOBSZOON)

in 't water"; en vervolgens reaal met bedaardheid: „ Ai ,, zagt, Heer Burgemeester 5 de zaaken, hoope ik, zullen ,, zulk eenen keer neemen, dat de Burgemeesters nog al te

famen bij ons ter preeke zullen koomen." De Burgemeester, thans zijn geduld ten einde, berst hier op uit in deeze onbefcheidene taaie: Ik zat liever in V Bordeel tus* fchen zeven hoeren,

fntusfchen gingen de zaaken der Onroomfcben te Amflerdam rugwaarts. Men hadt, ter handhaaviuge van den Openbaaren Godsdienst, aanmerkelijke kosten gedaan, en zich hier door in fchulden gedoken. Om deeze af te doen, hadt men elkander beloofd, bij eere en mannen waarheid, den honderdflen penning hunner goederen te zullen opbrengen. Om deeze te ontvangen, was 'er ten huize van laurens jakobszoon reaal een kist gefield, met een gat in het dekzel,om 't geld daar door te werpen. Doch de geldzameling voideedt niet aan de verwagtinge. Veele Gereformeerden namen nu de vlugt, uit vreeze voor de Bloedplakaaten. Reaal, hoewel buiten di'pn reeds beraaden om te vertrekken, wierdt, uit naam van Burgemeesteren, verzogt, zich voor eenen tijd aan kant te fchikken, om te zien, welk eenen keer de zaaken wilden neemen. Dit verzoek bewoog reaal om aan te houden op een eerlijk Getuigfchrift onder Stads Zegel, om hem tot een Vrijen Reisbrief te verftrekken. Het antwoord was, dat, om de menigte van bezigheden , aan Burgemeesteren zulks thans niet gelegen kwam, maar dat zij, op hunne eigen kost, het Gefchiift zouden naazenden, indien reaal hun meldde, werwaarts zijne reize Itrekte. Het antwoord was, na Medenblik.

Door den nood der tij den geperst, verliet nu reaal zijne Vaderflad. In 't laarst van April des Jaars 1567, g'n8' bij, fcheep in eene Boejer, met vrank de waal, matthys janszoon en adriaan kromhout, met zijne Huisvrouw en een dogtertje van veertien jaaren. Gekoomeu te Medenblik, wierden ze aldaar gewaarfchuwd, dat 'er eenige Ruiters van Alk* waar in aantngt waren. Straks lieten ze zich, met een 11aïingfchuit, op de Ree roeien, vonden aldaar, nevens andere Schepen, met gevlugte goederen belaaden, een Karveeltje,,

heb-