is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok, Twee-en-twintigste(-negen-en-twintigste) deel. K-M (-V).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S44 SONOI. (DIDERIK)

rieken, alsof hij dezelve voor medepKgiig aan het gewaand, verraad hieldt. De Heeren, zich daar aan niet kreunende, vervoegden zich daar op bij Prins willem, met een Smeekfchrift, in naame van jan jeroenszoon; 't'welk zo veel ingangs vondt, dat zijne Doorluchtigheid verboodt, met het onderzoek voort te gaan, buiten bijzijn van twee zijner Ge» magtigden. Tegen deeze uitfpraak verzette zich sonoi , en beveelt den Regteren, het gellaakte werk te hervatten; die, egter, het hart niet hadden, om 'sPrinfen gebod te overtreev den.: welke, voorts, aan sonoi uitdrukkelijk bevel zondt, om, tot nader order, bet ftuk te ftaaken.

Intusfchen deedt men herhaalde aanzoeken, om lieden te vinden, die, in naam zijner Doorluchtigheid , de verdere ondervraagingen der Gevangenen zouden bijwoonen. Men ftootte overal het hoofd, ook bij Mr. johan van oldenbar» Keveld,, thans Advokaat der Staaten voor het Hof van Holland. Aldus bleef het werk hangen, en wierdt men, eerlang, te raade, de gevangenen te onsflaan, zo als- ooit, ten aanzien van zommigen, gefchiedde» Jan jeroenszoon en pieter nanningszoon bleeven in hegtenis tot naa de Gendfche Bevrediging, die in de maand November des Jaars 1576 geflooten wierdt. Uit kragt der Vredepunten wilde men hen toen op vrije voeten ftellen; doch zij begeerden regt. De Staaten van Holland belastten hen te ontllaan onder handtasting. Doch sonoi ftoeg het in den wind, begeerende dat zij, in gevolge van den Vrede, zouden uitgaan. Thans kwam de zaak aan het Hof, die zijnen Prokureur na Schagen zondt, alwaar hij den Slotbewaarder niet vindende, de gevangenis met geweld deedt openen , en voorts de gevangenen r,a Delft voerde. Zij zaten hier niet lang, maar wierden door het Hof, bij 's Prinfe goeddunken, onder handtasting, losgelaaten. Straks naa hunne thuiskomt, ligtten jan jeroenszoon en pieter nannincszoon een Mandement yan put ge of Daagbrief van zuiveringe, en riepen sonoi., de Regters, en elk, die iets op hen te zeggen hadt, voor het Hof. Sonoi kreunde zich niet daar aan, drijvende dat de zaak, met de Gendfche Bevrediging, moea gefmoord worden. De geflaakten, van hunnen kant, vtrneemende dat de meet te Noordhollandfche Steden, welke

vaa