is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXII. Boek . G es c h.i e d e n i ss e n. «5

nen mee een gebed, volgens het /daarvan va'srgeftelde formulier.

5. Zal, nadat de notulen der laatstvoorgaande Vergadering naar behooren zullen gerefumeerd zyn, alle zaken in orde voordragen, en zorgen, dat de deliberatien geregeld gehouden worden, midsgaders de ftemmen opnemen en de conclufien formeren; zullende, ten 'aanzien der (temming, in ieder zitting, van den oudften af, vyf der Leden naar beneden verfchikken.

6. De Prefident zal, zonder unanieme ftemmen, niemant tot het beldeeden van eenig ambt of officie mogen voordragen, maar , wel tot Commisüen uit het midden der Vergadering.

7. Een der Leden, iets hebbende voor te dragen, zal aan den Prefident het woord moeten vragen, en, dat verkregen hebbende, zyne voordragt mogen doen; zullende anders niemant voor zyne beurt mogen fpréken, en ook die woordvragirig niet mogen, gefchieden, zo lang 'er over eenig point .omvrage gefchied, ten zy de voordragt, waartoe men de woordvraging doet, van eenen onmiddelyken invloed zyn mogte op. het point, waaromtrent de omvrage gedaan i word. .... J

8. By gelegenheid van het {taken der ftemmen, zal.de Prefident eene beflisfende Item. hebben, voor zo verre zaken betreft; doch, by gelegenheid van het ftaken der ftemmen nopens perfoonen t zal het lot beflisfen; erf .zal de.Prefident, vóór .het fetaei-

XXII. Stuk. P den