is toegevoegd aan uw favorieten.

Amsterdam, in zyne geschiedenissen [...] en regeeringe, beschreeven. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXII. Boek. Geschiedenissen. 2*7

te rug komen, wederkeeren in die ftedelyke Committés, waartoe dezelven behooren.

11. In den boezem dezer Vergadering berust de gebiedende magt, blyvende het executive. zo veel mogelyk, by de Committés.

Dus behoort inzonderheid tot de werkzaamheden dezer Vergadering, onder anderen :

Het maken en doen emaneren van allerhande keuren en ordonnantiën, mitsgaders het uitöeffenen van het hoog bevel over de Burger-militie, en de verdere in ftads eed en dienst (taande gewapende magt; zullende de Prefident dagelyks het Woord geven, ea teffens, by nacht, de custodie hebben van den fleucel der kist, waarin de neutels der gefloten boomen en poorten des avonds op het Huis der Gemeente gedeponeerd worden.

ia. In deze Vergadering zullen mede afgedaan worden alle zaken van merkelyke importantie, het zy dezelven direct tot derzelver kennis gebragt worden, het zy door de refpective Committés, of door het na te melden Collegie.

13. Wanneer by den Procureur der Gemeente capitale conclufie tegen misdadigen genomen mogte worden, zal eene Commisfie van twee Leden, uit het midden dezer Vergadering daartoe te benoemen, daarop, benevens den Maire, moeten adviferen; en zal vervolgens het advies door den Maire, Pa aan