is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

PU BLICATIE

Het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, Doet te weeten:

Dat het Vertegenwoordigend Lichaam, op de wijze bij de Staatsregeling vastgefteld óverwogen hebbende :

Dat alle Ingezetenen die eenige Neering, Ambagt of Kostwinning, waaromtrent Placaten, Ordonnantiën of Keuren tot de goede Politie betrekking hebbende, voorhanden zijn, van nu voortaan , het zij voor hunne eigene rekening of profijt, het zij als Knechts of Werkgasten zouden willen exerceer en, daarom niet behoren te worden verhinderd, mits de vereischte zorge worde gedragen, dat zij zich tot dat einde bevorens bij het Plaatslijk Beftuur, als mede bij de provifioneele Commisfarisfen,. ingevolge de voorfchreven Publicatie aangefteld bekend maken, en zich reipectivelnk aan de gemelde als nog fubfifteerende Wetten onderwerpen.

Overwegende, dat de ontbinding der-gewezene Gildens, Broederfcïiappen en Corporatien, mitsgaders de provifioneele maatregelen' dien aangaande bij de evendagte Publicatie geftatueerd^, geenzints ten gevolge konnen, nog behooren te hebben, dat daar door eenige prejudicie zoude mogen worden toegebragt, aan al zulke Perzoonen, welke tot onderhouding van de goede order, mitsgaders tot gerief der Ingezetenen door de-Plaatzelijke Beftuuren daartoe bevoegd, als vaste 'Schippers Of'Voerlieden, voor gereguleerde Veeren of publieke Wagens zijn aangefteld, of die zodanige Veren of Wagenbuurten in pacht, of anderzints titulo oneroja verkregen hebben:

Over;