is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, proclamatien, notificatien, enz. door [...] het Uitvoerend bewind des Bataafschen volks en het Departementaal bestuur van de Eems, beginnende den 30 maart 1799, en eindigende den 26 junij 1800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 442 )

bii de provifioneele Commisfarisfen, uit kragte der meergemelde Publicatie van den 5 Ocfober dezes Jaars aangefteld en zich fchriftelijk te verbinden , om de voorfz. Wetten tfiptelijk na te komen en te obferveeren, tot zo lange bij het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks deswegens nader zal zijn voorzien; mitsgaders bij gebreke van dien zullen vervallen in de Poenaliteiten , daar bij tegen ' de Overtreeders geftatueerd; zullende wijders de provihoneele Commislarisfen door de refpeaive Gemeente-Beftuuren, in manieren voorfchreeven aangefteld, een behoorlijk Register moeten houden van allen den geenen , die zich tot het exerceeren van zulke Ambachten bij hun hebben aangegeeven, en de hier voren gerequireerde Verklaringen door dezelven doen pasfeeren en tekenen..

Dat voorts aan alle Ingezetenen, die eenige Neeringen^ Ambachten of Kostwinningen , van nu voortaan, zouden willen bij de hand nemen, welke bevorens wel bij uitftuiting zijn geëxerceerd geworden door de geenen die geweest zijn , Leden van een der vernietigde Gdden, doch waaromtrent geene Placaatén, Ordonnantiën of Keuren tot de goede Politie betrekking hebbende, exteeren, zulks behooren te worden toegelaten, zonder dat daar van eenige^prealabele kennisgeeving aan het Gemeente-Beftuur, of wel aan de voornoemde provifioneele Commisfinsfen zal behoef ven te «-efchieden; zullende mitsdien de voornoemde provifioneele Commisfarisfen, uit krachte der meergemelde Publicatie van den 5 Ocfober dezes Jaars, aangefteld, voor zo verre derzelver directie zich tot iets verder of anders zoude mogen hebben uitgeftrekt, als tot beheering der Fondzen van zodanige vernietigde Güdens, worden gehouden voor te hebben gedefungeerd.

Blij: