is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over den KINKHOEST. 43i

oorzaaken of fchadelijke magten (potentia nocentes) verklaare: komt mij hier eene zeer gewigtige Vraag voor, bij welker oplosfing mij zoo wel de groote aangeleegenheid der Hof , als het oogmerk dezer Verhandeling , een weinig doet ftil ftaan. ■ De Vraag is nament-

ïijk: of de Ziekte befmettelijk zij , en door eene foortelijke befmetting wordt voordgebragt of niet ? Ieder gevoelen heeft zijne voorftanders; terwijl de een de befmettelijkheid befchuldigt, houdt de andere liever het

tegendeel ftaande. Onder hun, die het

eerfte ftellen, zij het genoeg buiten andere Schrijvers te noemen Forbes Diff. cit. pag. ioc. Sauvages, Synopf. Nofol. Method. Tom.

I. pag. 651. rosen van rosenstein, l. c.

pag. 640. Bisset, U c. Butter, Tr. cit. pag. J3- feacl- & 49' feaa' Sims, Obfervations on Epidemie disorders , pag. 92. feqq. Bicker, /. c- Paë' 392- Cullen, Firft Lines ofthePractice of the Phyftc. §. 1402. feqq. Edit. Novijf. Voltelen, in Geneesk. Correfp. I. Deel, 3 Stuk) pag. 509. & Qjjarin l. c. Onder die van het andere gevoelen telle ik Etmuller Op. Medic. Tom. III. pag. 630. Mellin , l. c. pag. 25. feqq.; een naamloozen Schrijver van het Werkje , onder den Tijtel van Anipiadyerfons on a late Treatife in Kink-cough ,

Lond.