is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VADERL.. GESCHIEDENISSEN. I5I

tend Vaderland , zicli toelegt om door Eendracht , 's Lands Vrijheid op duurzaatne gronden te vestigen; en niets is meer gefeh'.kt, om der Dwinglandij ie keer te gaan, dan even dit. De Spaanfche Dwingeland bevroedde dit reeds, en van daar, dat hij -ook nu tot gemagtigdheid fcheen te neigen. Twee der rijkfte Gewesten, Holland en Zeeland was hij kwijt; de Geest van Muiterij onder de Spaanfche Soldtaten, nam hand over hand 10e, en deeden hern vreezen, ahe zijne Nederlanden te zullen moeten verliezer». Om dien geduchten flag aftcweiiden, riep Puiups, de bemiddeling van Keizer Maximiliaan de H. te hulp, om, was het mogelijk, door het fluiten eener Vrede_ alle verdere oidieilen voortekomen. De fterke Vesting Breda, werd bepaald tot het bijeenkomen der wederzijdfche gemachtigden, waartoe men niet befloot, dan naa alvorens eenige Spaanfche Gijzelaars in handen gefield te hebben , die tot verzekering ook toegeftaan werden. Het duurde niet lang, of 'er verfcheenen twee Gezanten, die, van wegens den Koning uit Brusfel' tox G 4 dat