is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VA DE RL. GESCHIEDENISSEN. 203

tengewoonen zegen, was algesneen, en op aller aangezichten ten toon gefpreid: en geen wonder, want niettegenstaande 'er bij alle mooglijke oplettendheid, nog een gedeelte van den fchat verdonkerd was, werden de aangebrachte Goederen, beiTaande in ,Goud, Zilver, Juweelen , Paarlen en andere kostbaarheden , mitsgaders een groote menigte Indigor Conchenilie, enz. berekend op eene waarde van Elf Millioencn, Vijf* maalbondtrd Negenduizend , Vijfhonderd en Vierentzvintig Guldens. Verbazende Schat voorzeker! waar van het gemis den Vijand eenen doodelijken fchrik aanjoeg, en den moed en het vermogen der Nederlanderen een nieuw leven gaf. De Staaten fchreven des wegens eenen algemeensn Dankdag uit; aan de Deelgenooten der West-Indifchc Maatschappij, werd eene uitdeeling van vijftig ten honderd, en aan eik der VlooteÜngen eene verecring van zeventien maanden Soldij uitgereikt.

Nu oordeelde Fredrik Hendrik den Veldtocht des jaars 1629. met eenen verdubbelden ijver te befpoedigen, door het beleg I 6 voor