is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING VAN CAYENNE. 221

zekere fomme van penningen. Zy droegen hunne belangen op aan een ondernemend man, poncet de bretigny genaamd , die den oorlog zoo wel aan de Planters als aan de Negers verklaard hebbende, fpoedig werd van kant geholpen. Deeze Maatfchappy, aan welke men den naam van de Maatfchappy der Noord-Kaap gaf , verkreeg van Koning lodewyic XIH. opene Brieven, waar by deeze Vorst aan haar het uitfluitend voorrecht toeflond van den koophandel en fcheepvaart op Guiana, tot welks grensfeheidingen men by die zelfde brieven bepaalde, aan de zuidzyde de Rivier der Amazonen, en aan de noordzyde de Orenoco. Deeze bepaaling der grensfeheidingen ontmoette geene zwarigheid , noch veroorzaakte eenige klagten,dewyl geheel Europa wist,dat de Franfchen zedert langen tyd in hec bezit van Guiana waren, en de eerften geweest zyndie aldaar handel gedreven en Volkplantingen aangelegd hadden.

Verfcheiden lieden van aanzien , in deeze Maatfchappy deel genomen hebbende, verkregen van den Koning nieuwe voorrechten en nieuwe vergunningen door dit geheele Land. By herhaling zonden zy derwaarts aanzienlyken onderftand; en men liet meer dan agt honderd menfchen naar Guiana vertrekken, zoo tot meerdere beveiliging

en