is toegevoegd aan je favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 431

'er veele bloeiende Kerken in Griekenland; cn nog veele jaaren laater wierden 'er weinig andere plegtigheden ingevoerd, dan dezulke, die in haaren eigen aart eenvoudig cn onverfchillig waren. Doch, naa dc zesde Eeuw, gedroegen zich de Griekfche Christenen even als de Israëliten in de woestijn; zij vervaardigden ccn gouden Kalf en verlangden weder te keeren na Egypte. De Grieken hadden een befchreeven of bij monde overgeleverd berigt van den Godsdienst hunner voorzaaten; en, gelijk zij allengskens alle kennis van de waarheden des Christlijken Godsdiensts begonnen te verliezen , omhelsden zij dagelijks meer en meer van de Heidenfche plegtigheden. Ten deezen opzigte wierden zij aangemoedigd door het voorbeeld der Roomschgezinden , die zo veclc Heidenfche gebruiklijkheden hadden overgenomen, dat het voornaamfte gedeelte van hunnen Godsdienst gelegen was in het maaken van het kruisteken.

Ten vierde, en eindelijk; de Griekfche Christenen fchijnen even weinig begeerte te bezitten, om hunne kennis te vermeerderen , als om zich in vrijheid te herftellen. Dit kan ons leeren, dat, om dc menfehen in fjaavernij te brengen , niets meer vereischt wordt dan hen onkundig tc houden : want de flaavernij, het zij naar het lichaam of naar den geest, verdwijnt, zo haast het licht der geleerdheid doorbreekt. Vóór etlijke jaaren, toen de Rusfen met dc Turken in oorlog waren , verwagtte

men,

De

GRIEIv* S C H E K E R K.