is toegevoegd aan je favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 GODSDIENSTIGE

SCMEUR-

maakerj

onder de GRIEKEN

kundigen twijfelaar, de voorhanden zijnde berigten wegens het daadlijk beftaan van een perfoon als m a ii o me t , aan ' meer tegenwerpingen onderhevig, dan dc Gefchicdcnis van jezus christus. M a h o m e t wierdt gebooren in eene eeuw, in welke eene dikke duisternis van onkunde het aardrijk bedekte: zodat 'cr, geruimen tijd naa zijn overlijden, geene andere berigten wegens hem voorhanden waren, dan mondelinge overlevering. Van den anderen kant, hoewel dc waereld , ten tijde der geboorte van c h r i stus, in Heidenfche afgoderij begraaven lag, leefden 'er, nogthans, veele geleerde mannen in het Joodfche land, in Griekenland cn te Rome. Alle de Joodfche Schrijvers, welke zedert dien tijd geleefd hebben, fpreeken van hem, hoewel zij ontkennen dat hij de Messi as was. Eenige Heidenfche Schrijvers maaken melding van hem als een zeer ongemeen perfoon; cn celsus , de hevigfte tegenfehrijyer der Christenen, ontkende nimmer dat 'er zulk een perfoon als j e z u s c h r i stus was geweest; ook lochende hij deszelfs wonderwerken niet : hij beweerde flegts dat ze door de kragt der Toverkunde verrigt waren. — Te noodiger oordeelden wij het, te deezer plaatze dit aan te merken, dewijl zommige van onze Leczers moeten gewaarfchuwd worden tegen alles, 't geen hunne gemoederen kan aftrekken van het geloof in de grondwaarheden des Euangcliums.

VA N