is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de

ZORGF VOOR JONGE kinde.ren.

i%6 Geneeskundigs

het te koop geveld word, weg te neemen? men moest de fuikerbakker het befchilderen van hunner fuikerwerk verbieden , ten zy zy by hunne Overheid op het plegtigst beloofden, daar toe niets auders te gebruiken , dan het geen door de Geneeskundige goed wierd gekeurd; de met fpeceryen zoo fterk aangezette koek moest, als een verhittend middel, en dus voor de kinderen allernadeeligst, niet anders dan in de Apotheeken verkocht worden: en daar de ondervinding heeft doen zien, dat de verwen, waar meede het fpeelgoed der kinderen beftreeken is, dikwerf een fcherp vergif in zich bevatten, zoo zelf dat vogels, welke men van een zodanig befchilderd plankje gevoed had, binnen 24 uuren fterven ; daar kinderen doorgaans gewoon zyn dit fpeelgoed in den mond te fteeken, zoude het derhalven niet van zeer veel nut zyn, het befchilderen van het fpeelgoed met zodanige fchaadelyke verwen te verbieden.

Het gebruik der geverwde en hard gekookte eyeren, waar meede men op het paasch-feest de kinderen tracht te vermaaken, kan hen niet alleen wegens het onmaatig gebruik der harde, dikwerf niet verfche eyeren, maar ook wegens de verw, waar meede zy befchilderd zyn , benadeelen; deeze beftaat doorgaans uit brafilienhout met aluin , waar meede de eyeren in een koperen keetel gekookt worden, hier door kan ligtelyk een vergiftig koopergroen ontftaan, het welk door de fchaal en het vlies tot in het wit der eyeren doordringen, en dus het ey eeniger maate vergiftigen kan.

§. XXII.

Hief voor handelde ik reeds van het gevaar,het welk men loopt met de kleine kinderen in één bed met de

vol-