is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 431

te geeven, om dit voetfpoor, hoedanig ook de verftand9 ver- ï jriogens hunner kinderen gefield zyn , blindelings te volgen ; S de kinderen kunnen naauwlyks ftaamelen, of zy worden by L hïrhaaling genoodzaakt versjens, texten en gebeden in huh fpeelziek -brein in te prenten, zoo dra zy eenigfints ouder zyn moeten zy zoo veel moogelyk den tyd in de School doorbrengen , thuis komende wacht hen reeds het byzonder onderwys van eenen buitengewoonen Meefter, of zy moeten zich : In hun vertrek begeeven tot het leeren van door de Ouders Cpgegeeven lesfen ; dus bereikt men tevens twee oogmerken-, wen dwingt het kind om zyn herfens met woorden op te Vullen, en tevens is men van het gewoel en de zorg voor zyne kinderen zoo lang moogelyk ontflagen; en wat is de öitwerking van zoo eene geftrenge opvoeding? hoe zeldzaam ssiet men1 goede vrugten Van dezelve-voortkomen; het beate wat men Her van verwachten kan, zyn, gelyk de Keer Frank 'zegt, Mond - Philofophen , die van der jeugd af gewoon aan den u'terlyken klank der woorden een denkbeeld ♦an weezenlykheid te hechten , nimmer tot de kern dcf zaaken doordringen , en hier aan offert men , gelyk onzen Schryver zeer wel heefc aangetoond, de gezondheid der kinderen gewillig op. Zoo dra verkrygc een op deeze wyze opgevoed jongeling niet eenigermaate zyne vryheid, of hy fpat uit als een breidelloos paard in alle baitenfporigheden, en bederft Weldra ziel en lighaam.

Veele Ouders zouden zeer gaarne, om flechts van de moeite om hunne kinderen met ee,n oplettend oog gadeteflaan, ontheven te zyn, dezelve van des morgens af tot des avonds toe onder het lastig bedwang der Schoolmeefterlyke achtbaarheid in het School doen blyven , hier om is het zeer nuttig, dat de Schooltyd door Wetten bepaald is. Dus word by Ordonnantie voor de Steden en Dorpen der Generaliteit, in data den 3. Mey 1C5J. vastgefteld, „dat de Schooltyd drie uuren „ voor- en drie uuren na den middag duuren moet: twee hal„ ven dagen van de week moet aan de fcholieren verlof ,, gegeeven worden , behalven eene Vacantie van twee wee5, ken pens in het jaar. "

Het waare te wenfehen, dat op de keuze" der SchoolJneefters meer acht gegeeven wierd, dit word vooral ten platten lande met de grootfte onachtzaamheid behandelt^ zeer zelden werd het zeedelyk ehara&cr of de gemoedsge-

fteld-

Tan Bh

I