is toegevoegd aan je favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

aS MEY 1796.

van Graanen beloofd, en eindelyk aan geguarandeef* de Interesfen en Aflosfingen van de Obligatien teri lasten der O. I. Compagnie, nog betaald moet worden , alle die objeéten te zamen genomen , ruim eene fomma van 19 Millioenen Hóllan.lfche Guldens zu.-. len belopen.

Dat bovendien nu nog door de Nationale Vergadering, reprefenteerende het Volk van Nederland, ingevolge de magt aan dezelve, by het 85. Artikel van het Reglement toegekend, voor de Ordinaire en extraordinaire uitgaven van bet Bondgenootfchnp zoo ter Zee als te Lande, welke Wegens het tot nog toe voortduurend Oorlog natuurlyker wyze veel aanmei* kelyker, als in tyden van Vrede en eene algemeene ruste zyn moeten, als mede voor het nog verfchuldigde aan de Franfche Republiek, voor zoo verre zulks in dit Jaar betaald moet worden , Van de onderfcheidene Gewesten gevordert zynde, de fomma van zestig'Millioenen Guldens, de Quote Van het Landfchap Drenthe en Bataafsch Braband daar buiten gerekent, te betalen in drie termynen, waar van de eerfte reeds met de Maand Juny aanftaande zal verfcheenen zyn, en in welke Petitie deze Provincie, voor derzelver Quote, ingevolge de aanfchryving van gemelde Nationale Vergadering , na genoeg negen en-dertig en eene halve Millioen Guldens' zal moeten dragen, die beide fommens alzoo by den anderen gevoegt, na aftrek van vyf en eene halve Millioen Guldens, door deze Provincie reeds op de bovengemelde Petitie geavanceert, evenwel niet min. der belopen dan eene fomnra van drre-en-vyftig Millioenen Hollanrifche Guldens, welke noch door deze Provincie, en wel geduurende den loop van dit Jaar, zullen moeten worden opgebragt.

Dat ondertusfchen in deze dringende omftandig-

he«'