is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 MEY 179'?.

445

lieden, willen wy nieï alles welhaast in den deerJykften ftaat van verwarring zien gebragt, en het Vaderland, bygevolg noodzakelyk fpoedig, zoo niet .eensklaps in deszelfs verderf zien ter neder ftorten, door ons ten fpoedigften moetende worden voorzien, wy dan ook, offchoon met een onaangenaam gevoel, ten opzichte van den drukkenden last voor onze Medeburgeren , niettemin met die bedaarde ftandvastigheid, welke een levendig bezef der verplichting, om zich zoo ter Zee als te Lande, in eenen behoorlyken ftaat te ftellen , om onze verkregene onaf hankelykheid met nadruk te handhaven, .en alzoo eenmaal tot eene eeilyke en voordelige Vrede te geraken, mitsgaders de onvermydelyke noodzakelykhcid tot het dragen van dien last, ons inboezemden , dadelyk de nodige deliberatien aangeJegt en die middelen in overweging genomen hebben, welke ftrekken zouden kunnen, om öp de minstdrukkende wyze voor de Ingezetenen , en evenwel voldoende, in de behoeften van het nodige, hier voren opengelegt, te voorzien, terwyl wy ook inzonderheid in die onze deliberatien daar op hebben gelet, dat hoedanig ook de geldheffing, die by ons gearresteerd zal moeten worden, zoude mogen worden ingericht, altoos ingevalle 'er eene geforceerde Geldheffing zal worden gedecreteert, daar by in berekening zal moeten komen, de Loten in de Nego- « tiatie van den 5. February 1796. laatstleden gefourneert , waaromtrent ter dier tyd aan de Deelnemers reeds is toegezegt, dat dezelve in eene aanftaande geforceerde Geldnegotiatie (by aldien dezelve mogt nodig zyn,) in betaling zouden worden aangenomen; en dat voorts zorge gedragen zoude worden, dat niet wederom door fommige baatzugtigen, die \iets anders dan hun eigen belang kennen, te.n na.

li 3 fle§<,