is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44Ó f6 MEY 1796,

deele v?,r\ de goeden in den Lande, zoo fchandclykzoude kunnen worden gehandelt, als wy tot 'nYrs innig leedwezen ondervonden hebben, dat by firnirnige, met opzicht tot de geforceerde Geldnegoi ia' ie van den 17. July 1795, zelfs met verzaking van de geheiligde piigten, heeft plaats gehad ; dan , waaromtrent wy by deze gelegenheid die onzer Medeburgers, welke prys op deugd cn vaderlandsliefde (tellende , getrouw aan hunne verplichting hebben voldaan, willen verzekert hebben, dat-wy niets -on'beproefd zullen laten, cm ook alle, die daaromtrent nalatig geweest zyn, tot hunnen fchuldigen plicht te noodzaken, en waarom wy ook niet alleen ten vollen approbeeren de fchikkingen door ons Comniitté tot het doen-benoemen van Commisfien in de pnderfcheidene Steden en Plaatfen dezer Provincie gemaakt; maar ook vastelyk befloten hebben de ge* ftatnëerde poercaliteiten by de fuccesffve PubHca'tien van 17, July, 20. Augustus, 16. Öétober en ië, ' Pecember des voorleden J:iars, zonder eenige coni 1 r.iyetuie te doen uitöefFenen, en tot dat einde en tot noch meerdere verzekering, dat door die OomKiisfien in de Steden en ten Platten Lande reeds he■nnemd, of noch te benoemen, het onderzoek daaromtrent, exaélelyk en met de meeste naruikeurigheid gal gefchieden, daarenboven onze Commisfie, die hetzelve reeds op eenige plaatfen met fucces had aangevangen , hebben gecominiieert , met oogmerk óm dezelve, of wel meerdere, derwaarde heen te zeuden, alwaar wy zouden mogen veronderftellen, dat het bovengemelde onderzoek niet naaukenrig genoeg zal gefchieden, ten einde daar door zoo wel die geene, welke hunne- plicht in het doen van het- i zelve onderzoek niet hebben volbragt, als die van zulk eene onnauwkeurigheid mogten hebben gebruik

ge- ;