is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 MEY 1796.

447

gemaakt, des te beter zouden kunnen worden ontdekt , en tegens dezelve de noodige voorziening zoude kunnen worden genomen. Dat middelerwyl die deliberatien, het zy men het oog op de behoefte van het Vaderland, het zy men hetzelve op de byzondere belangens van elk van onze goede Medeburgeren vestigt, ten uiterlten ferieus, en van dien aart zynde, dat daar in, niet by overhaasting, maar met die bedaardheid van geest gehandelt moet worden, welke het gewigt der zake vordert, wy dan ■ ook, offchoon wy nu reeds nodig geacht hebben, eene Geldheffing dadelyk re Decreteeren, echter de wyze, waar op dezelve zal gefchieden , gemeent hebben, in onze aanltaande Ordinaris Vergadering, in de Maand Juny eerstkomende, finaal te moeten bepalen; dan, dat wy niettemin hebben goedgevonden, den (laat der geheele behoefte door dezen aan den Volke van Holland open te leggen, en van dat ons voornemen kennisfe te geven, op dat een ieder in de gelegenheid zoude zyn, intyds naar middelen om te zien, om zyn aandeel in de te doene Geldheffing op de minst nadeelige wyze te kunnen vinden.

Dat evenwel, hoe zeer wy deze voorzorge voor onze Medeburgers wel hebben willen gebruiken,.'er inmiddels door ons eenige voorzieninge behoord te worden gedaan, daar het zeker is, dat het derde gedeelte der vordering door de Nationale Vergadering, reeds voor liet einde van de aanftaande Maand Juny moet wezen voldaan, en deze Provincie geene genoegzaame Penningen heeft, om aan zoodanige aanvrage te kunnen beantwoorden.

ZOO IS 'T, dat wy gedecreteerd hebben, gelyk wy Decreteeren by deze, eene Geldheffing, welke, indien men dezelve tot eenen vaste Penning zal moeli 4 ten