is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e32 J. T. van de WYNPERSSE

Medendi van den onvergelykelyken stoll (a) voorkomt. Deeze namelyk heeft by 't openen van 't lyk eens mans, welke aan de Geelzucht overleeden was, onder anderen den poortier der maage van binnen zeer vernauwt, ruw en met een papgezwel (atheroma) bezet, en verhard gevonden; gelyk ook 't begin van 't twaalfvingerig gedarmte verhard was, terwyl de lever, galblaas, galbuizen en galleider natuurlyk waren (£).

li.) Daar de braaking in eene omgekeerde beweeging Cmotus anüperiflalticui) der darmen (c) beftaat, verdient ook deeze onder de oorzaaken der Geelziekte geftelt te worden; dewyl door de samentrekking van 't begin van het gedarmte de opening des gemeenen galleiders word gefloten,

de

(/?) 355» fa-

(b) Vergel. buüning Tract. at. pag. 142, 217, fqq. ■ Cc) De proeven, welke Doctor van mburs, ter ori, derzoekinge van den ftaat der maage onder liet braaken, senomen en my op 't vriendelykst meedegedeelt heeft, bewyzen, dat de maag voor de braaking altyd ruim een yieaie gedeelte boven den natuurlyken ftaat van dit ingewand uitgezet is; dat onder het braaken zich het gedarmte , vooral het twaajfvingerige , toetrekt en 'er in deeze deelen eene omgekeerde beweeging plaats heeft; en dat de poortier der maage by de tusl'chenpoozing van het braaken nu meer, dan minder, toegetrokken is. Dat dus de braaking aan eene prikkeling van den pylorus en het gedarmte toetefchryven is , waardoor de Natuur aangezec word om dm tegennatuurlyken prikkel te ontlasten , en het dier aanport om lucht uit den dampkring in te zwelgen, welke in de maag verdunt zynde eenen uittogt zoekt, en dus de braaking veroorzaakt. — Van deeze proeven, welke met die van anderen, over dit onderwerp genomen, overeenkomen , heeft de geëerde Leezer een volleediger bericht te wagten.