is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkboek, ten dienste van de christelyke gemeente, toegedaen der onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

otrzes Heeren en Zaligmakers Jezus Christus. 119

T«ns uwe handen; En als hy dat gezegd hr.d,Mfterft. neigde hy het hoofd ,en gaf den geest op. fgXUI' De von- 15.) En ziet daer , het voorhangfel jit,. deen by -m den tempel fcheurde van boven x.otxlx- 30. dood! beneden, in twee ftukken, en de aerde\x%'u

beefde, en de fteenrotfen fcheurden, 5I, mn"0er ^' En de graven deden zich open, grTven e"en veie ligchamen der heiligen, die^T-3Sopifan flicpen, ftonden op, en gingen uit xxiii. fnf det de graven, na zyne op 1 tanding, en kwa-*»&ta- men in de heilige ftad , en verfchenen^'^ velen. 53,53-* XXI. PREDIKTEKST. jezus 1. T\/Iaer de hoofdman, en dieby hemw^. heerVk"" 1 waren , en Jezus bewaerden, xxvii. «oor de' toen zy zagen , dat hy met zulk een ifa . beiydenis geroep den geest opgaf, en zagen dexr. 3'o. K^P4Cn,„ groote aerdbeving , en de dingen, diQL»ken d e by daer gcfchiedden, waren zeer verfchnkt ,~7_ V hem wa loofden God, en fpraken: voorwaer, ren, en ^eze is een vroom mensch geweest en

Gods zoon! ' door de a.) En al het volk, dat daerby ftond,««fc van'6™ en toezaS» toen zv zaoeni wat daerXXIir' volk'1" gefchiedde, floegen zy aen hunne borst,

en keerden wederom. De gewi- 3.) Daer ftonden ook zyne vrienden fezuT" en bekenden, van verre, en vele vrou-:."t*76' dood uit wen , die hem nagevolgd waren uitwijk zyne Galileë , en zagen dat alles ,, onder fj/40-** vrienden, weiden 0ok was Maria Magdalena, en££m# Maria, de Moeder van Jakobus den jon-40. geren, en Jofes, en Saiome, de moeder van dc kinderen van Zebedeus; welken hem nagevolgd waren, toen hy nog in Galileë was, en hem gediend hadden; en nog meer anderen, welken met hem naer. Jerufalem opgekomen waren. Dejoden 4-) Maer de joden, dcwyl het dejefc verzoeker-rustdag wa-s, opdat de ligchamen m.QtxlK' n' ïüatiM de H 4 aen