is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkboek, ten dienste van de christelyke gemeente, toegedaen der onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïaa De Gerchiedcnis van het Lyden en den Dooi

geren niet komen en ftelen hem , en zeggen den volke: hy is opgeftaen van de dooden ; en de lactfte bedriegery erger worde, dan de eerfte. het welk Pilatus fprak tot hen: daer hebt

tóeft"e3t; g7 de wachters; gaet henen, en bcwaert*-*7'"en zy ver het, als gy weet. Zy gingen henen, en6»"'6Szegelden bewaerden het graf met wachters, en

den aeeo.verzege]den den ft£en

HET I. WOORD.

En Jezus fprak: Vader! vergeef 'het hun ; ^zy weten niet, wat zy doen. 34. HET II. WOORD.

En daer ftonden , by het kruis, de moederj,b.xix. van Jezus, en zyner moeder zuster, Maria*» -27. Kleofas vrouw, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zyne moeder zag, en den jonger daer by ftaen , dien hy lief had , fpreekt hy tot zyne moeder , Vrouw ! zie, dat is uw zoon. Daerna fpreekt hy tot den jonger: zie, dat is uwe moeder En van die uur aen, nam de jonger haer tot zieh. * HET III. WOORD.

En (een der kwaeddoeners , die met Jezus gekruist waren) fprak tot hem! Heer! ge-M. denk myner, wanneer gy in uw ryk komt. En™"' Jezus fprak, tot hem: voorwaer,ik zeg u, heden"*,4S' zult gy met my in het paradys zyn.

HET IV. WOORD.

En omtrend de negende uur riep Jezus luide,u„ttt,. en fprak: Eli3 Eli, lamma fabachtani ? dat is vertaeld: myn God: myn Goa! wtterom hebt gy^tc tny verlaten ? xr. 34.

HET V. WOORD.

Daerna, als Jezus wist, dat alles reeds vol-7»&bragt was, opdat de fchrift vervuld wierd, fpreekt hy: my dorst. Toen ftond daer een y&u!*T.

vol xx nu 4*.