is toegevoegd aan je favorieten.

Kerkboek, ten dienste van de christelyke gemeente, toegedaen der onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kleine katechismus Tan Lutherus. 135Het vyfde gebod. Gy zult niet dooden. Vrag. Wat is dat ?

Andw. Wy moeten God vreezen en lief hebben; dat wy onzen naesten aen zyn ligchaem geenfchade noch leed doen; maer hem helpen en bevorderlyk zyn, in alle ligchaemlyke nooden.

Het zesde gebod.

Gy zult zeen overfpel 4oen.

Vrag. Wat is dat?

Andw. Wy moeten God vreezenen liefhebben; dat wy kuisch en eerlyk, in woorden en werken , leven ; en een iegelyk moet zyn' echtgenoot lief hebben en eeren.

Het zevende gebod.

Gy zult niet Ifelen.

Vrag. Wat is dat?

Andw. Wy moeten God vreezen en liefhebben; dat wy onzes naesten geld of goed niet nemen, noch met valfche waer of handeling aen ons brengen : maer hem zyn goed en ncering helpen verbeteren en bewaren.

Het agtfte gebod.

Gy zult geen valfche getuigenis fprekett tegen uwen naesten-

Vrag. Wrat is dat ?

Andw. Wy moeten God vreezen en lief hebben ; dat wy onzen naesten niet valfchclyk beliegen, verraden, achterklappen, of eenen kwaden naem maken; maer moeten hem ontfchuldigcn , goed van hem fpreken , en alle dingen ten besten keeren.

Het negende gebod. Gy zult niet begeren uws naesten huis. Vrag. Wat is dat?

Andw. Wy moeten God vreezen en liefhebben, dat wy niet met list naer onzes naesten huis of erfgoed ftaen , noch hetzelve onder eenen fchya van regt aen ons brengen, enz.; maer hem bevorderlyk en behulpzaem zyn , om hetzelve te mogen behouden.

Hat