is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARNEEMINGEN. 551

king neemt, dat de hond geen uitwazeming heeft, en nooic zweet, en daardoor zeer ligt bloot ftaat aan fcherpe vogten en verrottingen, gelyk de proeven in honden, door warmte geftorven, bevestigen, en dat men verder zig erinnerd, dat het zaadvogt der dieren het allerfchielykst aan verrotting vatbaar is, zo koomt my zeer klaar voor, dat het fpermatieke vogt in overvloed tegenswoordig zynde in een hond, door zyn langduurige ftilftand in zyne bewaarplaatzen, fcherp geworden zynde, deze fterke ftimulus en orgasmus vener. verwekt , en echter by gebrek van paaren niet geëxcerneerd kunnende worden , dun gemaakt, en zomtyds reeds ten eenemaal verrot zynde, wederom in het bloed geabforbeerd wordt, en door welke vermenging van een geheel byzondere, vreemde en thans ten eenemaal heterogene ftof de geheele masfa der vogten , als door een vreemd vergif, moet worden aangedaan, en gèvolglyk ook deze plaag, en de geheel vreemde verfchynzelen, daar aan eigen, kan voortbrengen. Geen wonder dan , dat dit vergif door de eigenfchap en eigen geftel van den hond, als geheel geen uitwaazeming hebbende, geduurig Vermeerderd wordt, en by aanhoudenheid fcherper, en gèvolglyk in zyne uitwerking verderflyker, gelyk de ondervinding ook bevestigd, dat de beet dezer dieren het allergevaarlykst is, als het in het laatfte ftadium der ziekte gevorderd is. En zoude men ook den zogenaamden furor uterinus niec

mo-