is toegevoegd aan uw favorieten.

De welmeenende raadgeever.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 229 )

dienftige menfchen fprgek ik hier zoo min, als van zoogenaamde Jierkegeeften, en fraaije vernuften, die den godsdienst der Christenen gering achten, jawel befpotten. —

Moet ik dit bedenkende, dan niet vragen: Is 'er wel geloof op aarde? Helaas! welke treurige vertooning! welke dwaasheid van het menschdom! Een liefderijk

, God wil zich daar in verheerlijken, dat hij zijne fchepzelen gelukkig maakt. — Naast zijne heerlijkheid en de openbaring van alle zijne Volmaaktheden, getuigen rede en Schrift, dat de Schepper geen ander doel hadt bij het fcheppen van het Heel - Al, dan de gelukzaligheid zijner fchepzelen. Als het menschdom zich zeiven

bedorven heeft door de zonde, getuigt de Schrift, dat God vol ontfermende goedheid is, dat hij alle bedenkelijke middelen, welke zijne Wijsheid, Goedheid, Rechtvaardigheid verheerlijken, heeft willen aanwenden, om die rampzaligen te herftellen, eindelijk zondt God zijnen eigen Zoon, om de ftervelingen te verlosfen, en deze heeft in de daa'd, in de betoning van eene onbegrijpelijke menfchenliefde, eene eeuwige verlosfing en heil aangebracht. God, jesus, de godlijke Geest, de

Ëuangelisten, de Apostelen, eenftemmig met de oude Propheeten, de gantfche Bijbel, gebruikt alle redenen van overtuiging, om het menschdom tot geloof te bewegen, dat God niet in eeuwigheid den toorn behoudt, dat hij qns de zonden vergeven heeft, dat hij wil, dat allen zalig worden. —— Met één woord, van dezen kant blijft geen uitvlucht voor het ongeloof, geene de minfte aan»

leiding tot twijfelen over En zedert de gelukkige

Kerkhervorming, heeft men in de Proteftantfebe Kerken die leere, welke een geftadig twijfelen aan zijne zaligheid aanprees, als de waare vreeze van God, en die in de Trentfche Kerkvergadering is vas.tgefteld, die leere, wel-, ke in de daad den weg gebaand heeft tot zoo veele bijgelovige gebruiken, als van tijd tot tijd in de Kerk zijn in» geflopen , en tot de verdienftelijkheid der goede werken , verworpen, en integendeel de troostrijke Euangeli-leere weder in het licht gebracht, welke ook in alle defijmbolifche boeken der Proteftantfche Kerke bevat wordt, hoe of in welk opzigt zij ook anders verfchillen mogen, — en des' • ; F ƒ 3 niet-.