is toegevoegd aan uw favorieten.

De welmeenende raadgeever.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 76 )

aanbelang zijn. Derzelver gewigt zal hij in de eerRe plaats beöordeelen, en in deze beöordeeling zal de gedachten hem fteeds geleiden, die je sus, in de gelijkenis van den onbarmhartigen dienstknecht, heeft ingeprent , welke de kwijtfchelding van eene verbaazend groote fchuld van zijnen goedertieren Vorst ontvangen hebbende, om eene kleinigheid zijnen mededienstknecht inet de uiterfte hardheid behandelde. ■— Een Christen zal altijd bedenken, aan hoe veele beledingen, van ondankbaarheid , ongehoorzaamheid , ongeloof, wantrouwen , hij zelf fchuldig ftaat jegens God, die hem echter zoo langmoedig verdraagt, ja op zijn berouw en betering vergeeft, daaglijks vergeeft, hij zal dit voorbeeld zich voordellen, en dit zal hem langmoedigheid leeren, en bewaaren voor haaftigheid, of om de zaaken, woorden of gezegden, die beledigend fchijnen , ten euvelften op te nemen. —— Liever , dan te fchielijk op geweldige zelfverdediging te denken, zal hij, op de ééne wang geflagen, de andere toekeeren, om den rok gevergd, ook den mantel laten, liever wat nadeel en ongelijk lijden, dan met de uiterfte ftrengheid zijn recht te zoeken. — Misfehien gefchiedde de belediging onbedachtzaam , misfehien was de belediger niet van zins, om hem eene belediging toe te voegen , omdat die de zaak in een ander gezichtpunt befchouwde , enz. Misfehien kan

zij te leur gefteld , en haare nadeelige gevolgen door infchiklijkheid, zonder groot nadeel, verhoed, of afgeweerd worden. — De Samaritanen wilden jesus niet ontvangen in één hunner vlekken , omdat hij na Jerufalem op het Feest reisde, deze was eene belediging , zoo groot in het oog van joSmnes en jakobus, dat zij die met blikfemvuur wilden ftraffen, maar de zachtmoedige jesus kwam alles voor, hij nam eenen anderen weg, en bereikte zijn oogmerk , ontgaande alle verdere beledigingen van dien aart.

De beledigingen, die de eere en goeden naam betreffen , zullen eenen Christen niet ontrusten , ten zij hij mogt befpeuren, dat zij dien invloed hadden op zijne medemenfchen, waar door hij buiten ftaat gefteld zou worden , om tot hun geluk werkzaam te zijn. In zulken geval zal hij zich nadruklijk verdedigen, en alle kracht der waarheid gebruiken, om zijne eere te handhaaven , dit

zal