is toegevoegd aan je favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Euangelium. Hoofdft. XII: r, 3.

177

zen heeft. En toch, in het 58fte vers van ons tegenwoordig Hoofdftuk, vinden wy hec Latynfche, dart operam, met Griekfche woorden, dus uitgedrukt: ifyxc-U'. Dan , om den Latinibmw, te deezer plaatze, te beter te kunnen zien, moet men weeten, dat »U hier niet in het manlyk, (mafculinum) maar in het onzydig geflacht (neutrum) voorkomt; het geen Beza reeds heere opgemerkt, die het daarom, inter quae vertaalt; hoewel hy niet gewaar wierdt, dat, in die woorden, eene Latynfche manier van fpreeken voorkomt. Wanneer de Latynen naamlyk willen zeggen, ondertuffchen, of, ter. voyl dit voorviel, (foaftcrt&cr jeit) gebruiken zy de woor~ den, inter haec; gelyk men, tot een voorbeeld, zien kan by Curtius, III: 1. 1. V: 12, 7. VU: 7, 9- In de byvoegfelen van Schwarz op het boek van Torsellinus, de particulis Latinis, kan men voorbeelden uit Livtus vinden. Camerarius, Beza , Zeltner en Lange hebben het dan wel getroffen, dewelke deeze uitdrukking, door interea (ondertulfchen) vertaald hebben.

vers 1. Voor alle dingen wacht u. Zulk eene betekenis heeft weoflo, ook Matth. VI: 33. Vollediger leeft men 1 Tim. II: 1. «-g»™» daar LutherUs het

ook op deeze wyze vertaald heeft. Maar hier ter plaatze heeft hy het niet flechts, door ten eerften, Overgezet, maar deeze woorden ook, als woorden van Lukas doen voorkomen: hoewel het ook mooglyk zy, dat men deezen misflag aan den affchryver of drukker heeft toetefchryven ; dewyl men' ook een Griekfch Exemplaar vindt, welks affchryver dien zelfden fchryffout begaan heeft. Ja men 'ontmoet zelfs uitgaaven van Luther zyne overzetting, in dewelke dit veranderd en verbeterd is. Men zie de aanmerkingen van Rosz en Lange.

vers 3. Want het geen gy, tot dus verre, in het duifier gefproken hebt. Op eenen anderen tyd fprak Christus, volgens Matth. X: 27.zyne Jongeren dus aan: bet gnn ik u in bet duifter zegge, fpreekt dat in bet licht: cn het geen gy in bet oor hoort, predikt dat op de daken. Men denke niet, dat deeze woorden, met de betuiging, die

II Deel. M wy