is toegevoegd aan je favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Euangelium. Hoofdft. XII: 13—ry. 179

van zyn recht iets laaten vallen, dan dat hv zich met zynen Broeder in een twiftgeding zoude begeevcn.

vers 15. Niemand leeft daarvan , dat hy veele goederen heeft. Defchikking der woorden, die, min of meer, vreemd is, heeft hier den Uitleggeren moeite veroorzaakt. Ik zal 'ermy niet mede ophouden, daar ik weet, dat de bekwaamde Mannen, die naar regels van de konft gefchreeven hebben, dikwils zelve op hunne woorden niet veel acht Haan; gelyk ik dit, in myne Ars critica §. XLII, door eene menigte van voorbeelden, beweezen heb. Genoeg, dat de zin van deeze woorden zichtbaar en duidelyk is. De Uitleggeren hadden beter gedaan, indien zy op het woord behoorlyk gelet hadden. Zy zouden fpoedig ontdekt hebben, dat het zelve hier geenszins het natuurlyk leeven, (gelyk ik het zelf eerft met Lutherus heb opgevat) maar, volgens den ftyl der Hebreeuwen, een leeven van geluk en genoegen, te kennen geeft. Dat de Hebreeuwen gewoon zyn, op zulk eene wyze te fpreeken, blykt klaar uit de voorbeelden, die Glassius, in zynen Hden Canon de Verho £.781. en GeierUs by Spr. III: 2. hebben opgegeeven. Christus leert dan, in deeze woorden, dat rykdom en gierigheid de Menfchen niet gelukzalig maakt, dewyl dezelve, gelyk Paulus zegt, 1 Tim. Vi: 10. van geftadige zorgen, kommer en verdriet vergc. zeldgaat: te meer noch, dewyl, wanneer een Gierig, aard begint te denken, hoe hy van zvne rykdommen eindelyk eens, met vreugde, gebruik wil maaken, de dood hem gemeenlyk verraft, en dus alle zyne zorgen én bekommeringen vruchtloos maakt. Want de gierige fchraapcr, dien Christus voorftelt, bereikte zyn oogmerk niet,, om heerlyk en in vreugde te leeven, maar hy werdt door den dood (vers 10, 20.) in dit voornee. men gefluit.

Nu kunnen wy klaar zien, dat wy deeze woorden van onzen Zaligmaaker dus behooren'te vertolken: een ryke wordt daar door niet gelukzalig, dat hy ryk is, en veele goederen heeft. Indien wy al te na by de Griekfche woorden willen blyven, kan de overzetting onmooglyk zuiver (neder) duitfeh worden. M 2 vers