is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door de majorij van 'sHertogenbosch in den jaare 1799. (In brieven).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 83 )

dunkt ten minden , dat zij veel zouden kunnen uitvoeren , om hunne Gemeentens hieromtrent neder te zetten.

Priester. Op veele Dorpen hebben de Priesters minder te zeggen, dan Gij denkt. — Het is waar , dat 'er eenigen zijn , die hier zeer fterk zich mede bemoeid hebben , als bij voorbeeld : die van Deurne , Best, Woenfel en Tongelre ; doch ver de meesten veröordeelen zeer fterk het gedrag onzer Geloofsgenooten , maar zij kunnen alles niet dwingen. Wij hebben nu, federt weinige jaaren, zoo veel invloed niet meer op onze Gemeentens, dan gij wel denkt.

Ik. Dit laatfte kan zeer wel waarheid weezen; doch ik geloof, en men zegt het ook: dat veele Priesters in ftilte het Volk opruien, wijl zij het wel gaarne zoo zagen, doch zichzelven anders , om bijzondere redenen, fchuil houden.

Priester. Ik fpreek dit niet tegen, wat eenige weinigen betreft, doch omtrent allen gaat dit niet door. Ik kan U op mijn Priesterlijk woord verzekeren , dat 'er veelen met mij geene heiligheid in eene groote Kerk ftellen. — Ik hou mij aan het gezegde der H. Schrift in het Euangelie van St. Jan : dat God overal in Geest en waarheid kan gediend worden.

Ik. Wenschlijk ware het , dat alle Roomfchen — dat alle Priesters zoo dachten!.... en....

Priester. Even zoo wenschlijk, dat die Wet omtrent de Kerken ware achter gebleeven; nimmer zou 'er dan zoo veel haat en verbittering in de Majorij plaats gegreepen hebben, als tegenwoorF 2 dig. —