is toegevoegd aan je favorieten.

Vrugten van mijnen geest, of Keur van verschillende bloemen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ deeze ongelukkige zich aan een vengfter van „ haaie wooning ophing; de Juffer des morgens „ dit verneemende, was innig ontroerd. — Men „ nam iphis — dus heette de Jongeling — van„ daar en bragt hem naar zijne Wocning; h'j „ werd begraaven en voorbij het huis der onge„ voelige Juffer gedraagen, die dermaare werd „ aangedaan, dat zij de hjkffatie volgde tot in „ de kerk, alwaar zij zich, vervoerd van wroe,, ging doorftak, en, in het graf Hortte, den „ geest gaf op het lijk van haaren n.innaar. — Met ,, foortgelijke gefchiedverhaalen , bewoog ver„ TUMNUshet hart van p omona, zoodatzijmet „ de rampen , door de liefde veroorzaakt, bewoogen, het Besjen beloofde voordaan aan ven os „ te zullen offeren, door een minnaar gehoor te „ leenen.— Naauwlijks had zij deeze woorden ge,, fproken , of vertumnus lag zijn gewaad af, „ en vertoonde een vuurig minnaar aan de Nimf; ,, hij omhelsde haar, en — de liefde dekte hun „ met haare vleugelen. — Schoone therese! „ gij hebt, even als pomona, u tegen de liefde „ verzet — wildet gij ook, als zij, daaraan uw „ hart overgeeven!" —

Zij. „Maar, fidelio ! zulke aanfpraaken, ,, op den man aan, zoo als men zegt, werden „ u niet geoorloofd." — Hij. „ Mishaag ik?" — Zij. ,, Hebt gij den Maandag afgehaspeld ?*' — Hij. „ Gij zijt eene bloem, aan bloemen mag men u vergelijken. —- Heden zal ik eene verge„ lijking tusfehen u en deeze bloem maaken." — Hij biedt haar eene fchoone Angelier aan. »

q 3 > v«* -