is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m GESOIilËDENiS

de Oostenrykfche magt, en dat men dezelve Voqf altoos zoude vernietigen. Zy wilden, op de puin* hoopen van dit gebied, vier Mogendheden vestigen , welker krachten elkander onderling konden opweegen , te weeten de Koningin van Hongaryen , welke het Koningryk van dien naam, Oostenryk , Stiermark, Karintbie en Carniole zoude behouden j den Keurvorst van Beieren , welke meester zoude zyn van Bohemen, Tyrol en Brisgau; Pruisfen, dat Neder-Silefien zoude hebben; eindelyk Saxen , by welks overige bezittingen men Opper-Silefien en Moravien zoude voegen. Deeze vier nabuuren zouden zich nimmer op den duur met elkander hebben kunnen verdraagen , en Frankryk maakte zich gereed om de rol van fcheidsman te fpeelen, en te heerfcheh over Vorften , welke het zelve zoude aangedeld hebben.Men meende dus de gebruiken der Roomfche Staatkunde , in de bloeiendde tyden van dat Gemeenebest, te hernieuwen. Dit ontwerp was onbedaanbaar met de Duitfche Vryheid , en ftrookte geheel niet met des Konings bedoelinge, welke aan de vergrootinge van zyn Gedacht arbeidde , cn wel verre was van zyn krygsvolk op te offeren, om zelve zich mededingers te maaken, en te verwekken. Indien de Koning zich gedeld had tot het flaaffche werktuig der Franfche Staatkunde , zoude hy zelve het juk bereid hebben , het geen hy zich zoude hebben opgelegd: hy zoude alles voor Frankryk hebben gedaan en niets voor zichzelven, en misfchien zoude het Lodewyk den

XV