is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geheim liwalyk 'aewaard.

176 GESCHIEDENIS

Heere van Stainville , Staatsdienaar des GrootHertogs te Weenen. Hy wist , dat de Kardinaal volkomen bereid was de Bondgenooten van Frankryk op te offeren , indien liet Hof van Weenen hem Luxemburg, en een gedeelte van Braband, aanbood. Flet kwam 'er, derhalven, op aan om de zaaken met voorzichtigheid te behandelen, eii zich niet te laaten voorkomen door een ouden Staatkundigen, welke, in den laatstvoorgaanden oorlog, met meer dan dén gekroond hoofd den fpot gedreven had4

Weldra bevestigde de uitkomst het geen de Koning voorzien had, raakende de onbefcheiden praatzucht van het Hof van Weenen. Hetzelve verbreidde het voorgewende Verdrag met Pruisfen, in Saxen, in Beieren, te Frankfort aan den Main, en overal, waar het zyne zendelingen had. De Graaf van Podewils, Staatsdienaar der buitenlandfche zaaken, was gelast geweest op zyne terugkomst uit Silefien over Drcsden te reizen, om dit Hof te polfen, het geen zonder ophouden zeer veel yverzucht. en kwaadwilligheid had doen blyken omtrent alles, waarby Pruisfen belang had. Hy vond 'er den Maarfchalk van Belle-Isle, woedende over het geene hy kort te vooren geboord had van zekeren Koch, eenen Zendeling van het Hof Van Weenen, die, na hem vredes-voorflagen gedaan te hebben , welke de Maarfchalk van de hand wees , hem verklaarde , dat zyn Hof, in allen gevalle, de zaak met den Koning van Pruisfen had bygelegd. Nog meer: de geheele ftad

Dres-