is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrijmoedige overdenkingen over het christendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 Hoofdft. XIII. Over Menschlyk

Dat dit alles volmaakt zoo is, zal geen mensch, die eenigzins bekend is met de kerkelyke gefchiedenis, in twyffel kunnen trekken. Wie echter niet in ftaat is, om zich zeiven door een eigen moeylyk onderzoek daar van te overtuigen, behoeft flechts het vruchtbaar uittrekzel van Dr.SEMLER uit de kerkelyke gefchiedenis in de hand te neemen. Deeze geleerde man, die aan de fpitfe ftaat der vrymoedigfte onderzoekers van den Godsdienst, toont genoegzaam, wat men van deeze op menschlyk gezag gevestigde Godsdienftige maatfchappy te denken hebbe, welke hy die kerkelyke, groote, menigwerf hoogmoedige, listige, onwaardige maatfchappy noemt, van dewelke allengs kerkelyke fpreekwyzen zyn ingevoerd geworden, met welke wy zelf eenen goeden zin verbinden, maar welke niet gefchiedkundig waar is, noch de denkwyze van die maatfchappy heeft uitgemaakt (c). Hy toont aan , dat deeze Leeraaren, naar welker uitfpraaken de Godsdienst werdt gevormd, zich een denkbeeld van de christelyke leere gemaakt hebben, hetwelk wy in dat verband volftrekt niet zelf kunnen of mogen aanneemen, — dat van deeze Kerke de wet gegeeven is, — dat flechts èènevastge. Jlelde befchryving den inhoud der waare christelyke kennisfe uitmaaken kunne, en dat zy met allerley geestlyke en lighaamlyke wapenen, christelyke begrippen en handelingen, waar op toch de algemeenheid der christelyke leere en Godsdienst is gevestigd, onderdrukt hebbe (d)

Hy

(c) Semleis ftudjt&. au^ug ïct $itcfjcri8cfc£. SJoKctK p. 5. (<0 SSoweDe p. 6. 7.