is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den marquis de Pombal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 REGTVAARDIGINGS

dig houden, nademaal men bewys heeft, nier van ééne, maar van eene menigte onregtvaardige onderneemingen, welke de beüe Opperhoofden van deeze zamenzweering voor dien tyd ontgonnen hebben, tegen den doorluchten perfoon en de gelukkige Regeering des Konings, en welke zyn aangetoond , door een aanhoudend gevolg der daaden, door hen begaan, zedert het'begin der Regeering van zyne Majefteit

XXIV. Het is beweezen, aangaande het geene de Jefuiten betreft, dat (zedert dat zy gezien hebben, dat de verhevenheid van het verftand en het onvergelykelyk oordeel des Konings hen geheellyk de hoop benam, van aan dit Hof het despotiek vermogen, welk zy zig in alle zaaken aangematigd hadden , te bewaren; en dat het hen, dienvolgens, zonder dit despotiek vermogen, onmogelyk was hunne overweldigingen te verbergen , welke zy op de Portugeefche Kroon in Afrika, Amerika en Afia in 't werk gefteld hadden, en nog veel minder, om den verklaarden oorlog te bewimpelen, welke zy in 't Noorden en in 't Zuiden van de Staaten van Brazil ontftoken hadden,) zy zig terftond overgegeeven hebben tot het leggen van listen en lagen, en de lasterlykfte en verfoeilykfte ingeevingen te verzinnen, tegen de hoogachting van zyne Majefteit en de algenieene rust van deeze Ryken, met oogmerk om den geest zyner onderdaanen van den perfoon en dienst des Konings te verwyderen, en om hem vyanden te verwekken, in1 buitenlandfche gewesten. — • - Waartoe zy

her-