is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24a GESCHIEDENIS

1745-

De GrootHertog van Toscanen wordt tot „Keizer verkoren.

fchen was opgeligt; en bykans de geheele Vergadering der Keurvorllen bevond zich in het derde geval. Zy eindigden met eene betuiginge tegen de Vergadering des Ryksdags , welke men voor onwettig hield tot aan de herdellinge deezer bezwaarnisfen; vervolgens gingen zy heen. Gelyk een valfche ftap doorgaans een anderen na zich fleept , flapte de Oostenrykfche aanhang over alle welvoegelykheden heen ; en zonder dat men op deeze betuigingen eenigen acht floeg , werd de dag der Verkiezinge vastgefteld op den dertienden van Herfstmaand. De Brandenburgfche en Paltzifche Gezanten vertrokken na Hanau, en protesteerden tegen deeze ongeoorlofde en afgefcheurde Vergadering, welker befluiten en verrichtingen als nietig en van onwaarde moesten aangemerkt worden (*).

De Groot-Hertog werd verkoren op den dertienden van Herfstmaand , tot groote vergenoeging des Konings van Engeland en der Koninginne van Hongaryen. Nu was de vraag , wat voor den Koning het gevoegelykfte ware , den nieuwen Keizer zuiverlyk en eenvoudiglyk te er-

ken-

(*) Over de wettigheid of onwettigheid eener z» aanzienlyke Vergaderinge , zal ik my wel wachten eene uitfpraak te doen. Alleenlyk wil ik aanmerken, dat de Koningin van Hongaryen foertgelyke Profestatien deed tegen den Ryksdag , welke Karei dea VII tot Keizer verkoos ; maar toen even weinig gehoord wierd, als nu Brandenburg en de Paltz. Vtrt.