is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van ben ZEVEN]AAR. OORLOG, ia

de Koning de vaandels, de (landaarden en keteltrommen , welke tot deeze benden behoorden, aan den Koning van Poolen wedergeeven. Hy bewilligde ook in het toeftaan der onzydigheid aan de vesting Konigdein. Maar ter zeltder tyd, waarin hy trachtte het lot des Konings van Poolen te verzachten , doot deeze heimelyk een Verdrag met de Keizerinne-Koninginne , waardoor hy, tegen een bepaalden onderdand, vier Regimenten Dragonders en twee Puiks (*) Uhlanen , welken hy in Poolen onderhield , aan haar afdond. Deeze handelwyze diende alleen» lyk ter rccbtvaardiginge van het gedrag, het geen de Pruisfifchen tot nog toe gehouden hadden.

De Koning van Poolen, na de vertooning, welke nu was voorgevallen, meer dan ooit, walgende van den oorlog , verzocht voor zynen perfoon den vryen doortocht, om zich iu Poolen te gaan nederzetten. Men ftond hem dit niet alleen toe, maar men ftrekte de beleefdheid zo ver uit, dat men alle Pruisfifche benden, welke zich op zynen doortocht bevonden, deed te rug trekken, om voorwerpen, welke hem niet anders dan aanftootelyk konden zyn, aan zyn gezicht te onttrekken. Hy vertrok den achttienden

C*) Eene Pulk is, in Poolen, een lichaam van krygsvolk, beftaande ui: verfcheidene compagnien, doch niet altoos van gelyke fterkte , of iu even groot getal, Vert,

1756.

Koning m>

G11S T O s

vertrekt n? 1'üOlen.