is toegevoegd aan je favorieten.

Jaargetyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i96 D E II E R F S T.

gewonnen fchatten van het kommerlyke jaar, allos is nu in één woedend oogenblik vernield. De Landman,op eene hoogte gevlucht, ziet, raadeloos, rondom de deerlykc wrakken dry ven. Hy ziet zyn verdronken os, in het midden van dc vernielde werktuigen afzakken ; cn op datzelfde oogenblik verfchynen een onverzorgde winter cn een dierbaare ltoet van aanfehrcijende kinderen voor zyne fidderende gedachten. Gy Landhecrcn, denkt dan met ontferming aan dc vereelte, werkzaame hand, die u zo dikwerf met fieraad en gemak overlaadt: gedenkt met ontferming aan die leden , in ruuwe pyen gekleed , welks arbeid dc uwe warmte cn bevalligcn luister verfchaft, cn ö ontfermt u over dien fpaarzaamen disch , die den uwen dekt met een' verkwistenden overvloed; die uwen beker doet tintelen en uwe zinnen vervrolykt , cn cischt toch niet, wrecdaartig , het geen de felle regens cn alles - vernielende winden hebben weggcflcept.

Hier lust het myn zangfier van het vcldvcrmaak, het heefche gefchreeuw, de

vreugd