is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdoten wegens Rusland. In gemeenzame brieven geschreven uit Petersburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVI. BRIE F. 147

, Rusfen van allerlei rang zyn allervuurigst

in hunne uitdrukkingen van vriendfchap; maar ik vermoede, dat de ftandvastigheid hunner aankleevinge de hitte van hunne aandoeningen niet evenaare. Zy hebben meer gevoeligheid dan beftendigheid- zy bezitten eene geaartheid en neigingen, die, behoorelyk verbeterd, en gefterkt met de aanmoedigingen, welke door de Vryheid aangeboden worden, hen tot een achtenswaardig Volk zouden kunnen maaken, gelyk zy nu, in fommige gevallen, een beminnelyk, 'en, in veele, een vermaakelyk Volk zyn.

Iri overeenkomst met dit bericht maaken de Pvusfen zelden groote vorderingen in kunften of weetenfchappen, fchoon zy groote vlugheid hebben in het lecren van derzelver eerfte beginfelen. Zy komen fchielyk tot een zekeren trap van uitmuntendheid; maar daar blyven zy; het werk vermoeit hen; zy worden lustloos; krygen 'er eenen afkeer van; en vorderen niet meer. Ook in dit byzondere ftuk, zou hun Volks-Characïer kunnen verbeterd, en zy vatbaar gemaakt worden tot meerdere volharding, indien zy de aanfpooringen genooten, welke een vrye regeeringsvorm aan de hand geeft. Wanneer de begeerlykheden der nieuwheid ophouden, moeten menfchen, die ingewikkeld zyn in moeilyke bejaagmgeu, aangefpoord worden door een beftendig uitzicht op hun eigen belang en eer. Hoe kunnen zy volharden in dingen, met welke hun belang en eer weinig te maaken hebben?

Vaarwel. K 2 ZE-