is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdoten wegens Rusland. In gemeenzame brieven geschreven uit Petersburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i48 XXVII. BRIEF.

ZEVEN- EN TWINTIGSTE BRIEF.

Huislyke Zeden van Luiden van Rang in Rusland.

Petersburg, 177Ö.

WAARDE HEER.'

Tk kan niet veel zeggen ten voordeele van den fmaak, welken Luiden van hoogen Rang in Rusland vertoonen, bet zy in hunne kleedinge, huizen, of gevolg. Zy zyn prachtig en weidsch. De uitrusting van een Rusfifchen Edelman verdient byzondere aanmerking. De groote man hangt in eene lompe vergulde koets, getrokken door zes paarden, fomtyds van verfchillende kleuren, met firengen van hennipen-touwen in plaatze van leder. De koetfier en de voorryders zyn dikwyls in de grove kleedinge der boeren, terwyl drie of vier prachtiglyk opgefchikte Lyfknechten achter op gepakt worden. Een of twee laage Officiers ryden aan de zyden der koets, en deezen worden doorgaans verzeld door eenen boer, die ook te paard zit, en dus worden Prinfen en Edelluiden na het Hof gelleept. Zy leezen Tooneelfpelen en Ro¬

mans, en dikwyls zo wat Franfche Wysgeerte. Zy fchryven fomtyds kleine Tooneelftukjes, en vertoonen ze ook fomwylen, beide in de Franfche en Rusfifche Taaien. Ik was onlangs tegenwoordig

by